Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell
   


Ontologiska grundelement och universella, kognitiva processer

Ontologi är i filosofik mening;

 .."läran om det varande gällande hur världen eller tingen är beskaffade, vilka deras väsensbetingade drag är. En grundläggande del av ontologin är att försöka beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur (väsen), och vilka som är accidenser". [Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ontologi ]

Ontologi används också allt mer inom informatik inom till exempel den semantiska webben och i applikationer så som semantiska nät.

Inom objektorienterad utveckling finns ett antal grundbyggstenar som; klasser, objekt, relationer, events etc. Inom IM Labs har denna mängd av grundbegrepp komopletterats med en del kompletterande grundbegrepp. Detta handlar om att vi aldrig kan göra något utan att förstå varför vi ska göra något, vem som kräver hur det ska bli och fungera, hur vi organiserar arbetet, finansierar det etc.
Dessutom har vi också byggt in 'universella, kognitiva processer'. Dvs mänskliga processer som vi var och en utför hela tiden utan att kanske ens har funderat på dem. Exempel på sådan är; beslut, lärande, kausalitet (orsak-verken).

Tillsammans ger detta ett system, XIMS, som i grunden kan användas till en massa olika applikationer utan att behöva genomföra stora, dyra utvecklingsprojekt.